სასამართლოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი