განცხადება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკონკურსო კომისიის სხდომის მოწვევის და მისი დღის წესრიგის განსაზღვრის თაობაზე

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი