სასამართლოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

განცხადება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკონკურსო კომისიის სხდომის მოწვევის და მისი დღის წესრიგის განსაზღვრის თაობაზე