სასამართლოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

განცხადება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკონკურსო კომისიის სხდომის მოწვევის და მისი დღის წესრიგის განსაზღვრის თაობაზე

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin