საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის შესახებ
რეგულაციები

საერთო სასამართლოების სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის შესახებ

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს #1/232 გადაწყვეტილება ,,თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო

სრულად