მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ

მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ

2000 წლის 23 თებერვლის საქართველოს კანონი ,,საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin